دستگاه پرفراژ ،خط زن ونیم تیغ زن برقی

  • دهنه 49 سانتی متر
  • دارای یک تیغ پرفراژ
  • دو تیغ خط تا
  • قابلیت اضافه کردن نیم تیغ و بقیه تیغ ها
  • دارای تنظیم سرعت
خرید