محصولات

دستگاه کاتر طولی fangling

نام دستگاه برش دستی کاغذ: دستگاه کاتر طولی fangling

توضیحات بیشتر

این کاتر جهت روشهای طولی مورد استفاده قرار می گیرد.

تماس با ما

شالچیان